PEFC Latvijas Padome

PEFC sistēma

PEFC certifikācija

 

Ko nozīmē PEFC Meža sertifikācijas sistēma?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jeb Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma ir starptautiska, nevalstiska, neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas veicina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tā darbojas kopš 1999.gada un meža sertifikācijā piesaista neatkarīgus trešās puses auditorus. Lai veicinātu labas mežsaimniecības prakses ievērošanu mežā, koksnes un nekoksnes meža produktu ieguvi, ievērojot augstākos ekoloģiskos, sociālos un ētikas standartus, sertifikāciju veic visā meža produktu piegādes ķēdē. Apmēram 10 % no visas pasaules mežiem ir sertificēti - divas trešdaļas no tiem jeb apmēram 300 miljoni hektāru ir sertificēti saskaņā ar PEFC prasībām. PEFC sertificētus meži ir sastopami 32 valstīs. 

 

PEFC Meža sertifikācija nosaka virkni kritēriju.

Starptautiskā PEFC Padome darbojas kā jumta organizācija. Tā apstiprina katras valsts nacionālās meža sertifikācijas sistēmas, kas izstrādātas, sadarbojoties interešu grupām, un pielāgotas vietējiem apstākļiem. Katra nacionālā meža sertifikācijas sistēma ir pakļauta stingram trešās puses vērtējumam, kas apstiprina tās atbilstību PEFC ilgtspējības kritērijiem.

PEFC standarta kritēriji balstīti uz plašas sabiedrības vienošanos, kas formulēta atzītos starptautiskos un starpvaldību procesos un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas vadlīnijās. PEFC ilgtspējīgas apsaimniekošanas kritēriji tiek regulāri pārskatīti, lai tajos aktualizētu jaunākos zinātnes pētījumu rezultātus, izmaiņas sabiedrībā un iekļautu jaunākos risinājumus dažādās jomās.

Kritēriji nosaka meža ekosistēmas veselības un vitalitātes uzturēšanu, meža produktīvo funkciju (koksnes un nekoksnes) uzturēšanu un veicināšanu, meža ekosistēmas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu, aizsardzību un veicināšanu, aizsardzības funkciju uzturēšanu un atbilstošu veicināšanu meža apsaimniekošanā (īpaši attiecībā uz augsni un ūdeni) kā arī citu sociāli ekonomisku funkciju un nosacījumu uzturēšanu.